Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY HURTOWEJ

B2B JAMMAS  

§1 Strony sprzedaży 

Sprzedawca: Właścicielem platformy hurtowej b2b.jammas.pl (w dalszej części regulaminu nazywanej platforma B2B) jest firma Jammas Sp. z o.o. z siedzibą: 05-092 Łomianki, ul. Pancerz 6; NIP-EU: PL9522122563;Regon: 146492300; KRS: 0000446431; kapitał zakładowy: 2.000.000zł wpłacony w całości.

Adres punktu odbioru towarów:

1. Salon Broni StrefaCelu; 04-015 Warszawa; Al. Waszyngtona 100A;  tel. (0-22) 250-20-21

2. Siedziba Główna Jammas Sp. z o.o.; 05-092 Łomianki; Pancerz 6; tel. (0-22) 250-20-21

Nabywca: Firma lub instytucja zarejestrowana na platformie B2B, pozytywnie zweryfikowana przez administratora platformy B2B na podstawie dokumentów rejestrowych oraz dokumentów NIP i Regon, a także dla odbiorców towarów koncesjonowanych na podstawie koncesji MSWiA lub innych stosownych pozwoleń.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem platformy B2B sprzedaż towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, przetworzenia lub prowadzenia związanej z nabywanymi towarami usługi, wyłącznie na rzecz pozytywnie zweryfikowanych firm i instytucji.
 2. Towary objęte, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, wymogiem posiadania koncesji na ich obrót, mogą być kupowane w platformie B2B wyłącznie przez Nabywców legitymujących się odpowiednimi koncesjami lub innymi pozwoleniami wymaganymi przez prawo.
 3. Wszystkie ceny podane w platformie B2B domyślnie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie platformy B2B są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sprzedawcę lub autoryzowane punkty producenta.
 6. Zapis ust. 4 nie dotyczy produktów dla których w opisie podano, że są produktami wyprzedażowymi, opisano ich aktualny stan i obniżono jego cenę. 

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  1. poprzez samodzielne utworzenie i zatwierdzenie koszyka w platformie B2B,
  2. wysyłając na adres b2b@jammas.pl mail z zestawieniem zamawianych towarów,
  3. telefonicznie przez numer (0-22) 250-20-21,
 2. Zamówienia za pośrednictwem platformy B2B i mailowe można składać 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 20:00 i w soboty od 10:00 do 18:00.
 3. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, przyjmowane są do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie od firm i instytucji uprzednio zarejestrowanych i pozytywnie zweryfikowanych w platformie B2B. Po rejestracji i weryfikacji, dla Nabywcy tworzone jest indywidualne konto umożliwiające składanie zamówień bezpośrednio w platformie B2B, śledzenie stanu zamówienia, podgląd historii zamówień, itp.
 5. Zamówienia na broń i amunicję oraz na pozostałe towary na obrót którymi jest wymagane posiadanie koncesji, przyjmowane będą wyłącznie od Nabywców posiadających odpowiednią koncesję lub inne zgody wymagane prawem.
 6. Po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje, na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez platformę B2B list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 7. Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą następuje z chwilą zarezerwowania towaru w niezależnym systemie magazynowym Sprzedającego. Rezerwacja towaru odbywa się po prawidłowym zamówieniu towaru dostępnego (oznaczonego jako dostępny) na platformie B2B. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary wymienione w zamówieniu i oznaczone jako dostępne.
 8. W przypadku produktów widocznych w platformie B2B i oznaczonych jako "niedostępny" lub "na zamówienie", zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest wyłącznie po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu z przedstawicielem Sprzedawcy warunków realizacji zamówienia.
 9. Realizacja zamówienia następuje:
  1. w przypadku zamówień z przesyłką kurierską płatnych za pobraniem, z wyłączeniem zamówień na broń i amunicję, najpóźniej następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;
  2. w przypadku zamówień z przesyłką kurierską płatnych gotówką (przelew na podstawie proformy), z wyłączeniem zamówień na broń i amunicję, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego;
  3. w przypadku zamówień z przesyłką kurierską i z odroczonym terminem płatności, z wyłączeniem zamówień na broń i amunicję, najpóźniej następnego dnia roboczego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i po pozytywnej weryfikacji braku zaległości w opłaceniu należności za dotychczasowe zamówienia;
  4. w przypadku zamówień na broń i amunicję oraz zamówień z zaznaczonym odbiorem osobistym, realizacja oznacza rezerwację towaru w Salonie Broni StrefaCelu z obowiązkiem opłacenia zamówienia i odbioru osobistego przez Nabywcę, z zastrzeżeniem, że płatność z odroczonym terminem możliwa jest wyłącznie dla nabywców nie posiadających zaległości w opłacaniu dotychczasowych zamówień.
 10. Do każdego realizowanego zamówienia dołączana jest faktura VAT.
 11. Wszystkie opłaty związane z realizacją zamówienia zostają wyszczególnione w podsumowaniu zamówienia, a wszystkie pozycje widoczne w podsumowaniu są uwzględnione na dokumencie sprzedaży, faktura.

§4 Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar, z wyłączeniem broni i amunicji, Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firm kurierskich (np. DPD, DHL) lub udostępnia do odbioru przez klienta w Salonie Broni StrefaCelu w Warszawie przy al. Waszyngtona 100A lub Siedzibie Głównej Jammas Sp. z o.o. w Warszawie
 2. Termin otrzymania przesyłki kurierskiej = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. 
 3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru zostaje określony w formularzu zamówienia w zależności od wyboru sposobu dostarczenia lub odbioru towaru i wybranego sposobu płatności.
 4. Sprzedawca pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku gdy Nabywca błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub nie odebrał jej pod wskazanym adresem.
 5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej powinien być potwierdzony pokwitowaniem. Nabywca, odbierając przedmiot zamówienia jest zobowiązany do sprawdzania, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych i czy jest kompletna.

§5 Ochrona prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest Jammas sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach przy ulicy Pancerz 6, NIP: 9522122563, regon 146492300, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446431; kapitał zakładowy: 2.000.000 zł; wpłacony w całości.
 2. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
 3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Nabywcy, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Nabywca ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Nabywcach i zakupach dokonanych przez Nabywców poza podmiotami współpracującymi pośredniczącymi w realizacji zamówienia.

§7 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej StrefaCelu.pl, TargetZone.eu, oraz na platformie B2B (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Utworzenie konta Nabywcy i pozytywna weryfikacja tego konta przez administratora platformy jest jednoznaczna z pisemną zgodą Sprzedającego na wykorzystanie przez Nabywcę opisów i zdjęć zakupionych poprzez platformę B2B towarów. Dopuszcza się w takim przypadku kopiowanie opisów towarów bezpośrednio z platformy oraz pobranie zdjęć z udostępnionych w dolnej belce strony linków do plików w chmurze.
 3. Na każdą uzasadnioną prośbę NabywcySprzedający udostępni dodatkowo posiadane zdjęcia w dużej rozdzielczości, poprzez wskazanie linka do odpowiedniego katalogu w chmurze.

§8Postanowienia końcowe

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Nabywca powinien posiadać przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2 oraz włączoną obsługę Java Script.
 2. Sprzedający może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Nabywcę adres e-mail, chyba że w tym terminie Nabywca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.
 3. Wszystkie spory wynikające z umowy kupna/sprzedaży strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i związanych aktów prawnych.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy na adres b2b@jammas.pl lub zarzad@jammas.pl

 

Zarząd Jammas Sp. z o.o.